Krishi Vigyan Kendra OR KVK Ujjain
kvk ujjain banner

List of Agri Input-Dealer


Name of Agri-Input-DealerMobile Number
Sanjay Raghuvanshi9229422366
Rajendra Bajaj9926880906
Abhay Jain9827430421
Jawahar Jain9827080027
Pradeep Khadikar9301606161
Yogesh Khatri9827073483
Manish Acharya9827440202
Bhawar Singh Anjana9425094394
Suresh Chandra9926396015
Sajjad Hussain9424038940
Dharmendra Palod9826049097
Hement Navlakha9893855880
Bhawar Singh9302235188
Jagdish Nr Trivrdi9424014414
Satendra Jhala9425091847
Bhadur Singh Bhati9425362672
Rajesh Joshi9424067624
Click here for blockwise list of agri-input dealer