\ KVK Ujjain

Block Number of Farmers
Badnagar1744
Ghattiya1951
Khanchrod2065
Mahidpur1371
Tarana5072
Ujjain3252