KRISHI VIGYAN KENDRA-UJJAIN
ICAR logo
RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA GWALIOR
Welcome to Our Site......
     

Agri-Input Dealer

Name
Number
Name
Number
Sanjay Raghuvanshi 9229422366 Sajjad Hussain 9424038940
Rajendra Bajaj 9926880906 Dharmendra Palod 9826049097
Abhay Jain 9827430421 Hement Navlakha 9893855880
Jawahar Jain 9827080027 Bhawar Singh 9302235188
Pradeep Khadikar 9301606161 Jagdish Nr Trivrdi 9424014414
Yogesh Khatri 9827073483 Satendra Jhala 9425091847
Manish Acharya 9827440202 Bhadur Singh Bhati 9425362672
Bhawar Singh Anjana 9425094394 Rajesh Joshi 9424067624

Suresh Chandra

9926396015

 

For block wise list please Click Here

 

 

 

 
Website Design by Ghazala Khan and Hosted by Pacific Technology Pvt. Ltd.
 
© 2017-18 KVK Ujjain